Politika ochrany osobných údajov spoločnosti VRM, a.s.

Ceníme si Váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana osobných údajov, ktoré ste nám zverili, je pre nás dôležitá a chceme, aby ste sa cítili bezpečne, keď s nami spolupracujete.

V rámci našej spolupráce spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na nasledovné účely:

  • Zabezpečenie vzájomnej obchodnej komunikácie v rámci predzmluvných a zmluvných rokovaní,
  • Plnenie záväzkov vyplývajúcich z obchodných zmlúv v rámci nášho predmetu činnosti,
  • Náš oprávnený záujem v oblasti ochrany majetku a bezpečnosti zamestnancov a návštevníkov monitorovať interné a externé priestory vo vlastníctve spoločnosti prostredníctvom kamerového systému a bezpečnostného systému.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše údaje poskytujeme ďalším spoločnostiam, ktoré pre nás zabezpečujú požadované služby a podporu. Tieto spoločnosti (sprostredkovatelia) sú viazaní našimi pokynmi aby zabezpečili spracúvanie Vašich údajov výhradne v súlade s našimi pokynmi a v súlade s požiadavkami GDPR. Sú zmluvne zaviazaní, aby zaobchádzali s Vašimi tak, aby zachovali ich dôvernosť a nie sú oprávnení spracúvať údaje na iné účely, ako je dohodnuté.

Vaše osobné údaje nepredávame tretím stranám ani ich iným spôsobom neposkytujeme na komerčné účely.

Prenos osobných údajov mimo Európskej únie

Vaše osobné údaje spracúvame v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

V prípadoch, keď v rámci plnenia záväzkov z obchodných zmlúv prenášame osobné údaje mimo Európskej únie, robíme tak po poskytnutí primeraných záruk a práv.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Realizujeme primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu všetkých osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Platí to aj pre všetky externe zabezpečované služby. Osobné údaje sú šifrované počas prenosu pomocou bezpečného šifrovacieho procesu.

Štandardné doby na vymazanie údajov

Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako nám to predpisuje legislatíva. Po uplynutí predpísanej doby príslušné údaje vymazávame. Údaje, na ktoré sa nevzťahujú legislatívne lehoty uchovávania, odstraňujeme ihneď  po skončení účelu, pre ktorý boli zhromaždené.

Práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo požadovať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré ste nám poskytli.

Právo na opravu

Máte právo požadovať, aby sme opravili akékoľvek nepresnosti vo Vašich osobných údajoch, ktoré ste nám poskytli.

Právo na vymazanie

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli (“právo byť zabudnutý”).

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Ak nechcete, aby sme vymazali Vaše osobné údaje máte právo žiadať, aby sme ich prestali ďalej používať.

Právo na prenos údajov

Máte právo na prenos dát. Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom formáte a máte právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje, ak nebudeme môcť preukázať oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú Vaše záujmy, práva a slobody, alebo pokiaľ nie je účelom spracúvania preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak si myslíte, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sme vykonali, je nezákonné alebo neprípustné, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12,

820 07 Bratislava 27

Kontaktné údaje prevádzkovateľa a poverené osoba prevádzkovateľa:

Virtual Reality Media, a.s., Rybárska 1, 911 01 Trenčín, IČO: 36318388

Poverená osoba: Mgr. Zuzana Vargová, e-mail: Zuzana.Vargova@vrm.sk, tel.: +421 32 65 18 446