VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Virtual Reality Media a.s.

1.  Úvod

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú vytvorené s cieľom načrtnúť usmernenia, pravidlá, obmedzenia, povinnosti a zodpovednosti spoločnosti VRM a.s. a akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá sa zapojí do obchodu, ktorého výsledkom je predaj alebo nákup tovaru a/alebo služieb.

 

2. Definície

Dodávateľ: Označuje spoločnosť, ktorá poskytuje tovar alebo služby podľa týchto VOP.

Zákazník: Označuje osobu alebo entitu, ktorá nakupuje alebo prijíma tovar alebo služby od   Dodávateľa.

Tovar: Akýkoľvek produkt, ktorý Dodávateľ predáva Zákazníkovi.

Služby: Akékoľvek služby, ktoré Dodávateľ poskytuje Zákazníkovi.

Dôverná informácia: Akékoľvek informácie, ktoré nie sú verejne dostupné, a ktoré strana označí ako dôverná alebo ktoré by mala rozumná osoba považovať za dôverná.

Know-how: Odborné vedomosti, skúsenosti, techniky, metodológie alebo iné intelektuálne vlastníctvo, ktoré vlastní a využíva Dodávateľ.

Informačná bezpečnosť: Ochrana informácií a informačných systémov pred neoprávneným prístupom, použitím, odhalením, rušením, modifikáciou alebo zničením.

Kontinuita podnikania: Pokračovanie kľúčových obchodných operácií bez vážnejšieho prerušenia, aj napriek výskytu nepredvídateľných udalostí alebo okolností.

 

3. Informačná bezpečnosť

3.1. Obe strany sa zaväzujú k dodržiavaniu všetkých relevantných právnych predpisov a štandardov týkajúcich sa informačnej bezpečnosti a ochrany dát.

3.2. Strany sú povinné chrániť a zabezpečiť všetky informácie, ktoré sú v rámci zmluvy vymieňané alebo vznikajú, pred neoprávneným prístupom, zneužitím, zničením alebo stratou.

3.3. Strany sa zaväzujú informovať druhú stranu o akomkoľvek bezpečnostnom incidente alebo strate dát, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po zistení takejto udalosti.

3.4. Strany sa zaväzujú pravidelne aktualizovať a testovať svoje bezpečnostné opatrenia s cieľom udržať svoju schopnosť chrániť výmenu a uchovávanie informácií.

3.5. V prípade ukončenia tejto zmluvy sa strany zaväzujú k náležitému vymazaniu alebo vráteniu všetkých informácií druhej strany, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo inými dohodnutými podmienkami.

 

4. Kontinuita podnikania

4.1. Strany sa zaväzujú k dodržiavaniu svojich plánov kontinuity podnikania a k príprave na prípadné núdzové situácie alebo výnimočné okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť ich schopnosť plniť povinnosti podľa tejto zmluvy.

4.2. V prípade takýchto okolností sa strany zaväzujú komunikovať otvorene a efektívne s cieľom minimalizovať akékoľvek narušenie obchodných operácií.

4.3.  Ak je to možné, strany sa zaväzujú k tomu, že zabezpečia alternatívne spôsoby dodania tovaru alebo služieb, ak to situácia vyžaduje.

4.4. Strany sa zaväzujú pravidelne revidovať a aktualizovať svoje plány kontinuity podnikania s cieľom zabezpečiť ich relevantnosť a efektívnosť.

 

5. Ochrana dôverných informácií a know-how

5.1. Všetky informácie, ktoré sú označené ako dôverné, alebo by mali byť považované za dôverné, vrátane, ale nielen, know-how, obchodné tajomstvá, obchodné stratégie, informácie o zákazníkoch a dodávateľoch a iné obchodne citlivé informácie, ktoré sú vymieňané medzi stranami alebo vznikajú v súvislosti so  zmluvou, sú považované za dôverné.

5.2. Strany sa zaväzujú, že takéto dôverné informácie nebudú bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany v žiadnom prípade a za žiadnych okolností sprístupňovať tretím stranám, s výnimkou prípadov, kedy je to vyžadované zákonom.

5.3. Strany sa zaväzujú, že dôverné informácie použijú výhradne pre účely plnenia svojich povinností podľa zmluvy a nebudú ich používať pre žiadne iné účely.

5.4. Strany sa zaväzujú vrátiť alebo zničiť všetky dôverné informácie, ktoré majú vo svojom vlastníctve, hneď ako to bude možné po skončení zmluvy, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo inými dohodnutými podmienkami.

 

6. Ochrana osobných údajov

6.1. Každá strana sa zaväzuje dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov, vrátane, ale nielen, Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

6.2. Strany sú povinné chrániť a zabezpečiť všetky osobné údaje, ktoré sú v rámci obchodnej zmluvy vymieňané alebo vznikajú, pred neoprávneným prístupom, zneužitím, zničením alebo stratou.

6.3.  Ak jedna strana spracúva osobné údaje v mene druhej strany, musí tak robiť v súlade s pokynmi druhej strany a musí prijať primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu týchto údajov.

6.4. Strany sa zaväzujú informovať druhú stranu o akomkoľvek incidente týkajúcom sa osobných údajov, ktorý by mohol mať vplyv na plnenie zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po zistení takejto udalosti.

6.5. V prípade ukončenia zmluvy sa strany zaväzujú k náležitému vymazaniu alebo vráteniu všetkých osobných údajov druhej strany, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo inými dohodnutými podmienkami.