duálne vzdelávanie?

Kvalitné vzdelanie a odborná príprava je pre našu spoločnosť veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu sme sa vo Virtual Reality Media, a.s. rozhodli využiť možnosť výučby a vzdelávania svojich budúcich zamestnancov a vstúpiť do systému duálneho vzdelávania  od školského roku 2023/2024.

V školskom roku 2023/2024 sme uzatvorili „Zmluvu o duálnom vzdelávaní“ so SOŠ-IT sv. Jána Bosca v Novej Dubnici v študijnom odbore 63918 M technické lýceum.

Duálne vzdelávanie prináša viaceré výhody pre zamestnávateľov, školy i samotných žiakov. Zamestnávateľ si môže „vychovať“ budúcich zamestnancov, ktorí budú plne zodpovedať jeho požiadavkám. Škola si vďaka zapojeniu do systému duálneho vzdelávanie buduje svoj dobrý imidž. Takáto škola je zárukou kvality a aktuálnosti odborného vzdelávania. Zapojením sa do duálneho vzdelávania škola potvrdzuje, že vie vychovať vhodných absolventov, ktorí sa vedia uplatniť na trhu práce.

Čo je duálne vzdelávanie?

Duálne vzdelávanie je jedinečný systém účinnej spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľom. Vo Virtual Reality Media, a.s. študent vykonáva prax priamo v našej spoločnosti na Rybárskej ulici č.1 v Trenčíne. Odborní pracovníci vo Virtual Reality Media, a.s. sa po celý čas venujú každému študentovi, aby na praxi dosiahol čo najlepšie výsledky.

Duálny študent nie je ukrátený o žiadne teoretické vedomosti, pretože zo školy „vynechá“ len časť praktického vyučovania. Výhodou je, že žiak praxuje tam, kde pravdepodobne bude vykonávať svoje povolanie. Naučíme ho všetko potrebné pre budúce zamestnanie v našej spoločnosti.

Ako sa stať duálnym študentom Virtual Reality Media, a.s. v 4 krokoch

V prvom rade je dôležitý výber školy, na ktorej je podporované duálne vzdelávanie s Virtual Reality Media, a.s.

V školskom roku 2023/2024 sme uzatvorili „Zmluvu o duálnom vzdelávaní“ so SOŠ-IT sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, študijnom odbore 63918 M technické lýceum.

Žiak môže vstúpiť do systému duálneho vzdelávania vo Virtual Reality Media, a.s. najneskôr v prvom ročníku do 31. 08. na partnerskej strednej škole.

Následne je nutné vyplniť nezáväznú prihlášku s odfotenými kópiami vysvedčení za 7. až 9. ročník základnej školy poslať:

mailom na: dual@vrm.sk

alebo poštou na adresu: Virtual Reality Media, a.s., Rybárska 1, 911 01, Trenčín

Následne so študentom absolvujeme osobný pohovor.
Prihláška na duálne vzdelávanie je dostupná tu.

Po vzájomnej dohode študentovi vystavíme Potvrdenie o odbornom vzdelávaní, ktoré je nutné doplniť k prihláške na strednú školu (odovzdať do školy alebo poslať doporučene poštou).

V prípade, ak žiak nastupuje do duálneho vzdelávania  počas prvého ročníka štúdia, na partnerskú školu toto potvrdenie zasiela zamestnávateľ.

Po schválení potvrdenia o odbornom vzdelávaní zo strany strednej školy bude potrebné najneskôr do 31. augusta podpísať Učebnú zmluvu s Virtual Reality Media, a.s. Od septembra už študent nastúpi do duálnej triedy.

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov

V prípade, ak počet žiadateľov o vstup do systému duálneho vzdelávania prevyšuje počet voľných učebných miest v učebnom odbore v danom školskom roku Virtual Reality Media, a.s. si vyhradzuje právo výberu z uchádzačov.

Spoločnosť Virtual Reality Media a.s. určila nasledujúce kritériá pre výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy:

  • hodnotenie študijných výsledkov za 7. až 9. ročník základnej školy – predloženie kópií vysvedčení
  • školské a mimoškolské aktivity sú výhodou
  • pohovor s uchádzačom v prítomnosti zákonného zástupcu

Čo získaš v duálnom vzdelávaní?

– Stredoškolské vzdelanie ukončené maturitným vysvedčením

– Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov

– Príprava na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa

– Získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia

– Začlenenie žiaka do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa

– Vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce

– Prax v jedinečnej spoločnosti na Slovenskom trhu

– Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka

Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:

  • osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v akom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje,
  • posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje,
  • príspevok na stravovanie u zamestnávateľa v rovnakom rozsahu, v akom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie,

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:

  • podnikové štipendium pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve,
  • odmenu za produktívnu prácu pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve.

V prípade záujmu o vstup do systému duálneho vzdelávania Virtual Reality Media, a.s. , resp. pre zodpovedanie ďalších Vašich otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle: 032/65 18 446, resp. e-mailom na dual@vrm.sk